Var god dröj
Logga in

Gällande villkor för bruk av Solvatas tjänster

Användaravtal

 Solvata AB (org.nr.) Som namnges Solvata i resten av användaravtalet erbjuder tjänsterna fakturahantering och fakturaköp. I användaravtalet anges det vilka villkor som måste brukas vid hantering av Solvatas tjänster. När du godkänner Solvatas användarvillkor är du bunden att följa användaravtalet och anse dig som kund hos Solvata.

Att signera dokument och avtal elektroniskt anses lika bindande som att skriva under ett dokument eller avtal på papper. Solvata har rätten att skicka information om juridiska rättigheter och skyldigheter till kunden elektroniskt.

Avtalets innebörd

Innebörden med avtalet är att skapa ett bindande kontrakt mellan kunden och Solvata.  Med ett bindande kontrakt har kunden rätten att använda sig av Solvatas tjänsteutbud.

Priser och betalningsvillkor

Vid bruk av Solvatas tjänster kommer kunden att faktureras. Kunden kommer att faktureras efter Solvatas prislista eller efter eget avtal. Prislistan för Solvatas tjänster finnes på solvata.se. Ändras priset ska kunden informeras om detta en månad i förtid. Informationen om prisförändringen sker elektroniskt.

Vid bruk av Solvatas tjänster anses det som kvittens på kundens köp. Kunden har 14 dagar på sig att betala fakturan efter fakturans datum. Om kunden inte betalar sin faktura efter att en påminnelsefaktura har skickats har Solvata enligt lag rätt att ta ut dröjsmålsränta med 24 % per år.

Sekretess

Till myndigheter kommer fakturaunderlag, priser, kundreskontra och fakturaregister att delas ut vid efterfrågan. Någon annan part kommer inte att ha tillgång till kundens information. Solvata kan inte garantera att de inte kan utsättas för att någon tar sig förbi Solvatas säkerhetsåtergärder. För att undvika kundens förlust av information följer Solvata säkerhetsregleringar som finns att hittas på solvata.se. Solvata kan inte garantera att någon använder sig av kundens information hämtad via otillåtna medel. Kunden informeras om detta via användaravtalet för att sedan göra ett aktivt val om att dela med sig av sina uppgifter.

Uppdateringar av tjänster

Att uppdatera säkerheten, tjänster eller annat på hemsidan har Solvata rätten att göra när som helst. Kunden ska så fort som möjligt informeras om detta via e-post som kunden angivit i sin kontaktinformation.

Avtalstid och uppsägning

Solvata har rätten att när som helst bryta avtalet med kund så fort kunden handlat mot användaravtalet. Solvata kan även häva avtalet om kunden inte betalar sin faktura/fakturor 30 dagar efter att fakturan har förfallit. Fakturan ska då vara betald med samma pris som angivits vid köpet av Solvatas tjänst. Om misstanke finns för att kunden kommer att handla emot användaravtalet har Solvata rätten att avsluta avtalet. Om kunden använder Solvatas tjänster i fel syfte, bryter mot lagen eller helt enkelt använder tjänsten vårdslöst har Solvata rätten efter egen bedömning rätt att bryta avtalet.

Vid brytning av avtal får inte kunden på något sätt hänvisa en relation mellan Solvata och kund.

Kunden har rätt att säga upp sitt avtal när kund vill. Avtalet bryts då direkt och kontot med alla dess tjänster avslutas. Inga köp kan genomföras när avtalet har avslutats.

Avtalet kommer att fortlöpa så fort kunden startat ett konto hos Solvata och accepterat användaravtalen. Fortlöpningen kan enbart avbrytas om något av det innan hindrar fortlöpningen.

Tvister

Vid en tvist ska tvisten genomföras och avgöras genom en svensk domstol och via svensk lag. Om en tvist uppstår ska användaravtalet anses som kontrakt mellan kund och Solvata. Användaravtalet är det som ska användas oavsett situation.

Uppdragets genomförande, Solvata och kunds rättigheter och skyldigheter

Solvata kommer regelbundet underhålla sidan och uppdatera den. Trots regelbunden uppdatering och underhållning kan Solvata inte garantera att tjänsten kommer att vara fri från diverse fel. Solvata kommer att försöka kontakta kunden vid upptäckt av fel för att hindra eller lösa felen. Kunden har accepterat användaravtalet och godkänner att diverse fel kan ske under bruket av våra tjänster när kunden godkänner användaravtalet. Solvata är enbart skyldig att leverera tjänsterna i deras utbud och inga andra tjänster som behövs för att använda tjänsten. Vid avbrutet avtal behöver inte Solvata spara någon information om kunden.

Skyldighet att påtala obehöriga transaktioner

Om Solvatas kund råkar få en transaktion, som inte är kundens, till sitt konto är kunden skyldig att påpeka detta. Solvatas kund kan kontakta något av Solvatas supportalternativ vid ertt sådant inträffande.

Ansvarbegränsning

Solvata ansvarar inte för att kunden skriver inkorrekt information i tjänsterna Solvata erbjuder. Solvata ansvarar inte för vinstförlust, utebliven vinst, förlust av information och andra förluster vid bruket av Solvatas tjänster. Kunden använder de medel Solvata erbjuder vid användning av tjänst och förvränger och ändrar inget av Solvatas tjänster. På varje faktura som Solvata hanterar måste kundens kontaktuppgifter finnas tillgängliga.

Kontot och anslutning till tjänsten

För att använda Solvatas tjänster måste kunden registrera ett konto hos solvata.se. När kunden registrerar detta ska det inlämnas korrekt information. Om informationen ändras under bruket av Solvatas tjänster måste kunden omedelbart uppdatera sin information hos Solvata. Om informationen är felaktig på något sätt har Solvata rätten att avsluta kontot. För att Solvata ska veta att kunden har delgivit rätt informationen måste Solvata undersöka det. För att undersöka det kommer Solvata att göra en kreditupplyssning och en kontoförfrågan. Detta görs för att kontrollera att bankkontot som kunden delat ut är korrekt efter alla krav. Kreditupplysningen görs för att kontrollera att kunden efterföljer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om återgärder mot penningtvätt och terrorism (FFFS 2009:1). Vid godkännandet av användaravtalet godkänner kunden att vi genomför detta. Kunden har inte rätten till användning av tjänsterna innan Solvata finner det lämpligt.

Bankgironummer

Vid bruk av fakturahantering kommer enbart Solvatas bankgironummer att synas. Bankgironumret kommer att vara kopplat till Solvatas klientmedelskonto.

Influtna medel

När kunden använder Solvatas tjänster kommer kundens inbetalningar för dess fakturor att inbetalas till Solvatas klientkonto. Solvatas klientkonto innehåller alla Solvatas kunders inbetalningar. Kunden accepterar vid godkännandet av användaravtalet att dess inbetalningar delar klientkonto med resterande kunder hos Solvata. Solvata är den enda som har rätt att avgöra hur klientmedelskontot ska upprättas, brukas och underhållas. När kundens inbetalning har skett till Solvata ska Solvata överföra inbetalningen till kund. Solvata kan skjuta på utbetalningen om kunden och Solvata befinner sig i en tvist, om myndigheter begärt det eller om kunden handlat mot lagen. Solvata har rätten att behålla de influtna medlen om mottagaren för tjänsten/tjänsterna Solvata har utfört åt kunden är okänd. Alltså om de influtna medlen inte kan kopplas till tjänste/tjänster mottagren kommer Solvata att innehålla de influtna medlen tills fakturamottagaren är förbunden till rätt person. Om tjänsten/tjänster mottagaren har inbetalt mer än vad fakturan hänvisat kommer Solvata att betala tillbaka det överstigande beloppet med en check. Om kunden trots genomförd kontoförfrågan har hänvisat inkorrekt information om deras konto ansvarar inte Solvata för detta.

Kunden uppdrag och verksamhet

Solvatas kunder ska ansvara för när de godkänner att Solvatas användaravtal att de vid bruk av Solvatas tjänster inte tänker bryta mot lagen. Att de inte använder Solvatas tjänster i osann användning utan är uppriktig mot alla parter inblandade. Kunden får aldrig under bruk av Solvatas tjänster/tjänst vara delaktig eller driva någon form av kriminell verksamhet. Får Solvata kännedom om att kunden sysslar med något som bryter mot lagen har de rätten att avsluta kontot och kontakta myndigheterna. När kunden beblandar sig med brottslighet, bryter mot lagar eller handlar i osanning bryter kunden Solvatas användaravtal. Det är enbart den kund som skriver under användaravtalet som får bruka användaravtalet. Att låta någon annan bruka Solvatas tjänster/tjänst i kundens namn är ett avtalsbrott. Om kunden hamnar i någon form av händelse eller ändring ska kunden meddela Solvata detta så att Solvata kan handla därefter.

Utformning och skydd av inloggningsuppgifter

Kunden ska ansvara för att dennes kontoinformation och inloggningsinformation på Solvata är under säker uppsyn. Kunden ansvarar för att inte dela ut sina uppgifter till någon part. Om kunden omedvetet eller medvetet delar ut sina uppgifter eller blir av med dem måste kunden omedelbart kontakta Solvata eller ändra sina uppgifter för att hindra att någon annan brukar deras konto. Det är enbart kundens ansvar om deras konto brukas av någon annan en dem själva. Kunden är ansvarig att följa Solvatas regleringar och information för att använda och skydda sina uppgifter.

Ansvarbegränsning

Om kunden brutit mot användaravtalet, lagar, eller föreskrifter så är inte Solvata ansvartagande utan det är kunden som får bära det fulla ansvaret. Om kunden delger Solvata fel information är det kunden som får bära den bördan. Solvata frånsäger sig allt ansvar gällande kundens informationsgivande. Om det är kunden eller någon annan part som bryter mot de ovanstående och den kommande texten står Solvata utanför ansvarstagandet.

Om det sker händelser av någon orsak som Solvata inte kan påverka eller förutspå är de inte ansvartagande. När det gäller teknik eller andra oförutsägbara händelser kan inte Solvata bära något ansvar. Tycker kund eller annan part att Solvata handlat fel i ett ärende ska ett krav lämnas till Solvata på deras adress eller deras e-post support@solvata.se. Kravet ska lämnas senast 183 dagar efter att tjänsten/tjänster utförts eller dagen kunden fick reda på felet.

Om Solvata har handlat fel efter användningsavtalet ska de ge kunden den rätt den förtjänar.

Synpunkter på tjänsten

När tips eller idéer på Solvatas tjänster delges övergår rätten att bruka dem till Solvata utan att Solvata är ersättningsskyldiga till individen som delgivit dem. Genom att acceptera Solvatas användaravtal godkänner individen detta. Tips och idéer kan lämnas till Solvata på deras hemsida solvata.se.

Öppettider

Måndag-Fredag: 08-17

Kontaktdata

Adress Kungsgatan 70E
Postnr 753 18
Ort Uppsala
e-post info@solvata.se
Telefon 018-800 00 99

Våra tjänster

  • Bokföring
  • Fakturahantering
  • Fakturaköp
  • Inkasso
Solvata använder cookies för din bekvämlighets skull. Genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer
x